เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 2561
 • กุมภาพันธ์ 2561
 • มีนาคม 2561นายประเสริฐ โมรา
เกษตรอำเภอปะเหลียน      นางสาวปราณี แข็งแรง          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


     นางประภา ว่องทั่ง                นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

    นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
         -----ว่าง--------                นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ        -------ว่าง-------           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
       -------ว่าง------                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ                                                      -------ว่าง------            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


 นางสุนันทา สุวรรณราช 
เจ้าพนักงานธุรการ 


ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th