เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 2561
 • กุมภาพันธ์ 2561
 • มีนาคม 2561นายประเสริฐ โมรา
เกษตรอำเภอปะเหลียน    นางสมหมาย อังศุศตพรรษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

        นายสมนึก สมเพ็ชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


  นางสาวกฤษณ์พร  จงเจริญ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร       ปฏิบัติการ 

    นางสาวปราณี แข็งแรง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นางวิมล จิตรเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


 นางสุนันทา สุวรรณราช 
เจ้าพนักงานธุรการ 


ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 5 เมษายน 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th