เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 2561
 • กุมภาพันธ์ 2561
 • มีนาคม 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นำโดยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และศูนย์เครือข่าย โดยมีนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เกษตรกรต้นแบบ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและพาชมกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประเมินหมู่บ้าน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และประชุมตามโครงการเสริมสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหน้าลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และนายธารสวาส พิมเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนาแปลงแปลงใหญ่ข้าว จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการรับรู้การทำนาแปลงใหญ่ วางแผนการดำเนินการผลิตข้าว จัดตั้งกลุ่มบริหารนาแปลงใหญ่ โดยเชิญหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพบปะและมอบนโยบายผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ ให้ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา และร่วมตอบข้อซักถามปัญหาด้านการเกษตร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ และประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ร่วม​ประชุมคณะกรรมการ​เครือข่าย​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ และคณะ​กรรม​การ​เครือ​ข่า​ยแปลง​ใหญ่​จังหวัดตรัง​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​ตรัง​ โดยมีนายสมชาย บริพันธ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประเมินหมู่บ้าน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และประชุมตามโครงการเสริมสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองเจ็ดบาท หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชมการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทย นิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) โดยมีปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับชม ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เตรียมความพร้อมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และร่วมวางแผนการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visiting System) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยในที่ประชุมได้แนะนำข้าราชการที่บรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอ​ปะเหลียน โดยนาย​ประเสริฐ โมรา เกษตร​อำเภอ​ปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้า​หน้าที่​ ให้การ​ต้อนรับ​ คณะติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ นำโดยนายประมวล โอบอ้อม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนในประเด็น การบริหารสำนักงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) Smart Farmer การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน) งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การวาดแปลง การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล และงานสถาบัน​เกษตร​กร​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ปะเหลียน​ จังหวัด​ตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ มีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะ พูดคุย มอบนโยบายการทำงาน การบูรณาการงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และเยี่ยมเยียนเกษตรกรพื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเคหกิจในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีเรื่องชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้ โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การขึ้นและยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรกร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) และผู้ที่สนใจ จำนวน ๖๐ ราย ณ สมาคมสหธรรม ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมี ดร.กวิน ปุญโญกุล นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ร่วมให้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง(ค่า pH)ในตัวอย่างดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรจากจังหวัดสตูล จำนวน ๓๐ ราย ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตไม้ผลคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP พืชอาหาร) ณ สวนไม้ผลของนายบุญเชี่ยว ชัยเกษตรสิน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งยาว และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายจรัส บวชชุม หมู่ที่ ๘ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เพื่อจำหน่าย ผลผลิต และต้นพันธุ์คุณภาพ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเวทีเสวนาแก้ไขปัญหายางพารา จังหวัดตรัง ณ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร และนายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบล และผู้นำชุมชน ร่วมติดตามพื้นที่เพาะปลูกพืชที่เสียหายโดยสิ้นเชิง จำนวน ๘ ราย ๑๐ แปลง ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุม ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ตำบลแหลมสอม และตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดตรัง ร่วมพบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนลดต้นทุน ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้ได้ชี้แจงให้เกษตรกรทำความเข้าใจและเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดต่อไป อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนและพบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตร และตอบข้อซักถามด้านการเกษตร ณ วัดควนวิไล หมู่ที่ ๑ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visiting System) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลลิพัง ณ ศูนย์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปีที่ ๒) กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน ๔๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง มาให้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนและพบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจงเรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และตอบข้อซักถามด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๕ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ มีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ และร่วมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีร่างกายแข็งแรง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาใช้ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการปลูกผักปลอดภัย เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อพิชิตโรคและส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเองในครัวเรือน ณ สมาคมสหธรรม ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจิตอาสา ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนพัฒนาในแต่ละกิจกรรมทั้งระดับหมู่บ้าน และตำบล ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน ชั้น ๒ จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มฯ ร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการชุมนุม และนายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานปิดการชุมนุมโดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอเข้าร่วม ซึ่งการชุมนุมฯในครั้งนี้ มีกิจกรรมให้ความรู้ โดยเน้นให้ยึดหลักการนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับอำเภอที่ร่วมปฏิบัติงานงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ อำเภอเมือง จังหวัดตรังโดยมีนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจากนายชัยพร ชนะไพรินทร์ อดีตเกษตรจังหวัดยะลา ให้เกียรติมาชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนในการชุมนุมยุวเกษตรกร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมต้อนรับ และชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบพื้นที่วาดแปลง ปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน แก่นางสาววิไลวรรณ สีนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้นางสาววิไลวรรณ สีนา ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มเติม และตอบข้อซักถาม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ การร่วมงานค่ายชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ค่าย ตชด.๔๓๕ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การสำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืช ตามแบบ กษ.๐๑ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการที่มีการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๐ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ซดปช.) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน สัมภาษณ์ออกอากาศสดทางโทรศัพท์ ในรายการ เวทีคนตรัง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เกี่ยวกับการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ (ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท) (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การสำรวจความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และการสำรวจความเสียหาย และหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อทบทวนผล วางแผนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม ช่วงภัย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งในพื้นที่อำเภอปะเหลียน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๙ ตำบล ๕๖ หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางด้วน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งยาว จำนวน ๖๐ ราย และโครงการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงในเกษตรกรรายย่อยชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน ๓๐ ราย ณ สมาคมสหธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว โครงการฟาร์มชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เข้านำเสนอผลงานการประกวดโครงการดีเด่นระดับประเทศ ประเภทฟาร์มชุมชน ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตำบลจัดการสุขภาพสร้างสุขสู่เมืองแห่งความสุขตำบลแหลมสอม และตำบลบางด้วน ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม และช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตามลำดับ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ประชุมนักเรียน และสมาชิกในชุมชน จำนวน ๔๒ ราย เพื่อวางแผนเตรียมการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางด้วน เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี และกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าว) การสำรวจข้อมูลโรคเปลือกแห้งของยางพารา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี และกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าว) การสำรวจข้อมูลโรคเปลือกแห้งของยางพารา ในพื้นที่ตำบลทุ่งยาวและตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ การสำรวจข้อมูลโรคเปลือกแห้งของยาวพารา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อทบทวนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเครือข่ายการต่อยอด การขยายผล โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี กลุ่ม สถาบันองค์กรต่างๆ เกษตรกรปราดเปรื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เขตเกษตรเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่การเกษตร แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th