เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2561
 • พฤศจิกายน 2561
 • ธันวาคม 2561
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มสบู่สมุนไพร ชุมปะเหลียน ๒ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมผลิตสบู่สมุนไพรสกัดจาก เปลือกมังคุด ขมิ้น มะขาม ฟักข้าวซึ่งหาได้ในท้องถิ่น ผสมน้ำผึ้ง ชนิดก้อน ก้อนละ ๕๐ กรัม ราคา ๓๕ บาท โดยเฉลี่ยทางกลุ่มผลิต จำนวน ๑๐๐ ก้อน/สัปดาห์ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๒ โครงการย่อย ได้แก่ การจัดสินเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการจ่ายค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไม่เกินครัวเรือนละ ๑๒ ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่เกินครัวเรือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ในพื้นที่ตำบลเกาะสุกร ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายถาวร ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมชี้แจง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรกรเพาะเห็ดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดตำบลทุ่งยาว ชุมชนทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๒,๘๕๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ในโรงเรือน ขนาด ๓x๖ เมตร จำนวน ๑,๐๐๐ ก้อน ผลผลิตเฉลี่ย ๗๐-๙๐ กิโลกรัม/สัปดาห์ จำหน่ายกิโลกรัมละ ๖๐ บาท ปัจจุบันกลุ่มฯ เพิ่มกิจกรรมการเพาะเห็ดโคนน้อย จำนวน ๒๐๐ ก้อน เพิ่งเริ่มให้ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ๒ กิโลกรัม/วัน จำหน่ายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสุโสะ ที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ในฐานะคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงพื้นที่ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน นายบุญลือ จันทรังสิกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกแต้ว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ส่งมอบปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยเคมี) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โครงการตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดครัง จำนวน ๒๕ ไร่ โดยส่งมอบปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมี สูตร ๑๖-๒๐-๐ จำนวน ๓๐ กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยเคมี สูตร ๔๖-๐-๐ จำนวน ๑๐ กิโลกรัม/ไร่  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับนายนรัญจ์ โกศลเวช หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขตภาคใต้ พร้อมด้วยคณะ และร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร กิจกรรมแปรรูปปลาดุกเป็นปลาดุกร้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ โดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุก กระบวนการแปรรูปเป็นปลาดุกร้า หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices:GMP) รวมไปถึงการทำบัญชี และการจำหน่าย โดยกำหนดเป็นหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และส่งมอบโดโลไมต์ แก่สมาชิกฯ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ระดับชุมชน ชุมชนปะเหลียน ๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปลาดุกเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มเลี้ยงปลาดุก ชุมชนปะเหลียน ๑ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุม เพื่อทำบันทึกข้อตกลง (MOU) สัญญายืมเงินระหว่างตัวแทนคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน กับตัวแทนกลุ่มย่อยในชุมชน จำนวน ๓๕ กลุ่ม และชี้แจงการจัดทำบัญชีและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การใช้แอพพลิเคชันต่างๆ ด้านการเกษตร เช่น DOAE Farmbook ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่เกษตรกรสามารถเข้าแจ้งปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้ และรวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ตามโครงการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ เพื่อขยายผลการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ข้อมูล หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางประภา ว่องทั่ง และนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะเหลียน ให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะเหลียนแก่คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดยนายถาวร ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานส่งเสริมการเกษตรและประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ จังหวัดตรัง ณ แปลงไร่นาสวนผสมดีเด่น ระดับประเทศ อำเภอปากพะยูน และวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโครงการฯ โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาโครงการฯ ที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรระดับชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน จำนวน ๓๕ โครงการ โดยมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติทุกโครงการ งบประมาณรวม ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ทำหน้าที่เลขานุการ และมีตัวแทนกลุ่มที่เสนอโครงการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการแก่คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัขกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะเหลียน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านนา ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในที่ประชุม  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ชุมชนท่าข้าม ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน (หลังเก่า) ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อรวบรวมความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของโครงการที่ได้รับการเสนอจากกลุ่มย่อยในชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวที จำนวน ๑๗๐ ราย  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ชุมชนทุ่งยาว ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ สหธรรมสมาคม ตำบลทุ่งยาว จังหวัดตรัง เพื่อรวบรวมความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของโครงการที่ได้รับการเสนอจากกลุ่มย่อยในชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวที จำนวน ๑๘๕ ราย  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ชุมชนปะเหลียน ๒ ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อรวบรวมความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของโครงการที่ได้รับการเสนอจากกลุ่มย่อยในชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวที จำนวน ๑๗๐ ราย  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ชุมชนลิพัง ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อรวบรวมความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของโครงการที่ได้รับการเสนอจากกลุ่มย่อยในชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวที จำนวน ๑๙๔ ราย   อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ระดับเขต ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาอ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร และนายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ณ บ้านญวนโปะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชนแหลมสอม และคณะกรรมการกลุ่ม ร่วมต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการสร้างโรงเรือนผลิตพันธุ์พืชเพื่อปลูกตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวกานต์พิชชา หนูจบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชนแหลมสอม และคณะกรรมการกลุ่ม ร่วมต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการสร้างโรงเรือนผลิตพันธุ์พืชเพื่อปลูกตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวกานต์พิชชา หนูจบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีการสาธิตการทำกล้วยฉาบ ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มฯ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชนทุ่งยาว และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว ร่วมต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการฟาร์มชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวกานต์พิชชา หนูจบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ โดยในช่วงเช้าทางคณะฯ ได้เข้าพบนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมทั้งหมดของอำเภอปะเหลียน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะติดตามงานเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ นำโดยนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยทางกลุ่มได้ทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า และเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มฯ เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (มาตรการที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะติดตามงานเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ นำโดยนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยทางกลุ่มได้ทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า และเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มฯ เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (มาตรการที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑) กิจกรรม ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและเชื่อมโยงการตลาด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน ๖๐ ราย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งยาว (อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสภานีพัฒนาที่ดินตรัง มาให้ความรู้และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีภาพ แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนโดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านปากแคลง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด นำโดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านปากแคลง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยทางกลุ่มฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโค ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฏร์ประชาบำรุง บ้านเจ้าพะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มฯ ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนและติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อ ตำบลทุ่งยาว โดยกลุ่มเกษตรเดินตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการฟาร์มชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ กลุ่มฯ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงนี้มีกิจกรรมที่ให้ผลผลิต ได้แก่ การปลูกพืชผัก การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และไก่ไข่ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา ในส่วนของปลามีการเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปเป็นปลาส้ม ซึ่งผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านปากแคลง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโค ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว โดยมีนายเกรียงไกร บวชชุม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับ และชี้แจงการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบล นำโดยนางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบปัจจัยการผลิตไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๑๐ ตัว ข้าวเปลือกสำหรับเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๒ กระสอบ(๕๐ กิโลกรัม)/ราย แก่เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง ด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนแหลมสอม ณ ที่ทำการกำนันตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นำโดยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และศูนย์เครือข่าย โดยมีนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เกษตรกรต้นแบบ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและพาชมกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประเมินหมู่บ้าน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และประชุมตามโครงการเสริมสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหน้าลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และนายธารสวาส พิมเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนาแปลงแปลงใหญ่ข้าว จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการรับรู้การทำนาแปลงใหญ่ วางแผนการดำเนินการผลิตข้าว จัดตั้งกลุ่มบริหารนาแปลงใหญ่ โดยเชิญหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพบปะและมอบนโยบายผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ ให้ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา และร่วมตอบข้อซักถามปัญหาด้านการเกษตร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ และประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ร่วม​ประชุมคณะกรรมการ​เครือข่าย​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ และคณะ​กรรม​การ​เครือ​ข่า​ยแปลง​ใหญ่​จังหวัดตรัง​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​ตรัง​ โดยมีนายสมชาย บริพันธ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประเมินหมู่บ้าน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และประชุมตามโครงการเสริมสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองเจ็ดบาท หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชมการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทย นิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) โดยมีปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับชม ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เตรียมความพร้อมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และร่วมวางแผนการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visiting System) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยในที่ประชุมได้แนะนำข้าราชการที่บรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอ​ปะเหลียน โดยนาย​ประเสริฐ โมรา เกษตร​อำเภอ​ปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้า​หน้าที่​ ให้การ​ต้อนรับ​ คณะติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ นำโดยนายประมวล โอบอ้อม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนในประเด็น การบริหารสำนักงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) Smart Farmer การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน) งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การวาดแปลง การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล และงานสถาบัน​เกษตร​กร​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ปะเหลียน​ จังหวัด​ตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ มีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะ พูดคุย มอบนโยบายการทำงาน การบูรณาการงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และเยี่ยมเยียนเกษตรกรพื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเคหกิจในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีเรื่องชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้ โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การขึ้นและยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรกร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) และผู้ที่สนใจ จำนวน ๖๐ ราย ณ สมาคมสหธรรม ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมี ดร.กวิน ปุญโญกุล นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ร่วมให้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง(ค่า pH)ในตัวอย่างดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรจากจังหวัดสตูล จำนวน ๓๐ ราย ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตไม้ผลคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP พืชอาหาร) ณ สวนไม้ผลของนายบุญเชี่ยว ชัยเกษตรสิน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งยาว และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายจรัส บวชชุม หมู่ที่ ๘ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เพื่อจำหน่าย ผลผลิต และต้นพันธุ์คุณภาพ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเวทีเสวนาแก้ไขปัญหายางพารา จังหวัดตรัง ณ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร และนายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบล และผู้นำชุมชน ร่วมติดตามพื้นที่เพาะปลูกพืชที่เสียหายโดยสิ้นเชิง จำนวน ๘ ราย ๑๐ แปลง ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุม ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ตำบลแหลมสอม และตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดตรัง ร่วมพบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนลดต้นทุน ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้ได้ชี้แจงให้เกษตรกรทำความเข้าใจและเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดต่อไป อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนและพบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตร และตอบข้อซักถามด้านการเกษตร ณ วัดควนวิไล หมู่ที่ ๑ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visiting System) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลลิพัง ณ ศูนย์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้ง) ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปีที่ ๒) กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน ๔๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง มาให้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนและพบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจงเรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และตอบข้อซักถามด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๕ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ มีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ และร่วมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีร่างกายแข็งแรง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาใช้ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการปลูกผักปลอดภัย เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อพิชิตโรคและส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเองในครัวเรือน ณ สมาคมสหธรรม ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจิตอาสา ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนพัฒนาในแต่ละกิจกรรมทั้งระดับหมู่บ้าน และตำบล ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน ชั้น ๒ จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มฯ ร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการชุมนุม และนายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานปิดการชุมนุมโดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอเข้าร่วม ซึ่งการชุมนุมฯในครั้งนี้ มีกิจกรรมให้ความรู้ โดยเน้นให้ยึดหลักการนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับอำเภอที่ร่วมปฏิบัติงานงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ อำเภอเมือง จังหวัดตรังโดยมีนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจากนายชัยพร ชนะไพรินทร์ อดีตเกษตรจังหวัดยะลา ให้เกียรติมาชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนในการชุมนุมยุวเกษตรกร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมต้อนรับ และชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบพื้นที่วาดแปลง ปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน แก่นางสาววิไลวรรณ สีนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้นางสาววิไลวรรณ สีนา ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มเติม และตอบข้อซักถาม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ การร่วมงานค่ายชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ค่าย ตชด.๔๓๕ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การสำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืช ตามแบบ กษ.๐๑ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการที่มีการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๐ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ซดปช.) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน สัมภาษณ์ออกอากาศสดทางโทรศัพท์ ในรายการ เวทีคนตรัง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เกี่ยวกับการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ (ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท) (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การสำรวจความเสียหายเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และการสำรวจความเสียหาย และหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อทบทวนผล วางแผนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม ช่วงภัย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งในพื้นที่อำเภอปะเหลียน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๙ ตำบล ๕๖ หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางด้วน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งยาว จำนวน ๖๐ ราย และโครงการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงในเกษตรกรรายย่อยชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน ๓๐ ราย ณ สมาคมสหธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว โครงการฟาร์มชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เข้านำเสนอผลงานการประกวดโครงการดีเด่นระดับประเทศ ประเภทฟาร์มชุมชน ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตำบลจัดการสุขภาพสร้างสุขสู่เมืองแห่งความสุขตำบลแหลมสอม และตำบลบางด้วน ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม และช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตามลำดับ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ประชุมนักเรียน และสมาชิกในชุมชน จำนวน ๔๒ ราย เพื่อวางแผนเตรียมการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางด้วน เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี และกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าว) การสำรวจข้อมูลโรคเปลือกแห้งของยางพารา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี และกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าว) การสำรวจข้อมูลโรคเปลือกแห้งของยางพารา ในพื้นที่ตำบลทุ่งยาวและตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ การสำรวจข้อมูลโรคเปลือกแห้งของยาวพารา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อทบทวนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเครือข่ายการต่อยอด การขยายผล โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี กลุ่ม สถาบันองค์กรต่างๆ เกษตรกรปราดเปรื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เขตเกษตรเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่การเกษตร แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th