เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 2561
 • กุมภาพันธ์ 2561
 • มีนาคม 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน

 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพบปะพูดคุย ในการประชุมสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๘๐๐ คน แบ่งเป็นประธานกลุ่มฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย รวม ๘๐๐ ท่าน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบางด้วน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ให้สัมภาษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในส่วนที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนดำเนินการ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน สู่การเป็น Smart Office ของสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ผ่านรายการ เวทีคนตรัง ช่วงเวลา ๑๐.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ ๙๑.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งออกอากาศสด นอกพื้นที่ในงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมให้บริการในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตรัง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะเหลียน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกชุมชน บริเวณรอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอฯ ให้ความรู้เรื่องการเพาะและขยายพันธุ์พืช การปลูกผักตามฤดูกาล และการปลูกผักในสารละลาย (ผักไฮโดรโปนิค)  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนปะเหลียน ๑ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดโครงการกลุ่มเครื่องแกงบ้านลำปลอก โครงการแปรรูปแพะ เพื่อบริโภค โครงการกลุ่มเลี้ยงหมู และโครงการปลูกผัก โดยมีคณะกรรมการชุมชนฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่างๆได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผัก เพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ รายงานผู้ประสบภัยพิบัติช่วงวันที่ ๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ๘ และ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน ๔๒ ราย ๔๙ แปลง เนื้อที่ ๒๒๘ -๐-๖๐ ไร่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในที่ประชุม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปลูกดาวเรือง ตามโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม 

 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ติดตามการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะเหลียน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเดินตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว(ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนทุ่งยาว) ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน และส่วนราชการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศษพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปลูกดาวเรือง ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร ณ วัดท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเฉพาะกิจสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเกิดภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอปะเหลียน และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พัทลุง กรมการข้าว ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ข้าว โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน ๕๐ ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงเรือนโคขุน ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านปากแคลง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอ มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายศิลปขัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียนเป็นประธาน และร่วมพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ตำบลสุโสะอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบางด้วน (โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนบางด้วน) เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ประชุมมีมติ ให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านร่วมดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรตำบลบางด้วน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปลูกดาวเรือง เพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมชีวิตผู้สูงอายุตำบลแหลมสอม หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดอบรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีคุณภาพต่อเนื่อง แก่ปราซญ์เกษตรกร และเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก ซึ่งมีการสอนการทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง และการทำแผนการผลิตอย่างง่าย โดยเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง และนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ หลักสูตร นักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร และนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ตามลำดับ โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามโครงการตรวจคัดกรองค้นหาความเสี่ยงสุขภาพประชาชนจากภัยสารกำจัดศัตรูพืช และส่งเสริมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคด้วยสมุนไพรไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนปะเหลียน ๒ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โครงการปลูกแตงร้าน โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ โครงการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ โดยมีคณะกรรมการชุมชนฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ   อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะเหลียน ร่วมต้อนรับคณะทำงานระดับจังหวัดติดตามศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ นำโดยนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง #ภาพ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางวิมล จิตเที่ยง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกับกลุ่มเลี้ยงปลากระชังชุมชนสุโสะ ปล่อยปลากะพง จำนวน ๕,๔๐๐ ตัว ลงกระชังจำนวน ๑๘ กระชัง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตามโครงการเลี้ยงปลากระชัง สร้างอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสุโสะ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าคลองเข้าร่วม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการชุมชนปะเหลียน ๑ และชุมชนปะเหลียน ๒ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯ ทั้ง ๑๐ กลุ่ม ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบันทึกค่าแรงงาน (บช ๑๑) และสรุปการจ่ายค่าแรงงาน (บช ๑๒) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกันหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะเหลียน นำโดยนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะ พูดคุย ตอบข้อซักถามแก่ชาวบ้าน และชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่างๆได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติ

 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ ณ สวนราษฎรรื่นรมย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีตัวแทนกลุ่มที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๐ กลุ่มเข้าร่วม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบางด้วน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกเลี้ยงแพะตำบลสุโสะ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรสุโสะ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ และกรมส่งเสริมการเกษตร การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผัก เพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดพิธีลงนามทำสัญญายืมเงินอุดหนุนระหว่างคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน กับคณะกรรมการกลุ่ม จำนวน ๒๒ กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน โดยมีกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยและกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักกรีโดยมีนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน นำกล่าวคำถวายอาลัยและถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามลำดับ ณ ศาลาประชาคม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อบรมให้ความรู้เรื่อง วิธีการปฏิบัติทางบัญชีโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน แก่สมาชิกกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๒ กลุ่ม จาก ๑๑ ชุมชนในพื้นที่อำเภอปะเหลียน ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่างๆได้แก่ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ ต่างๆ ที่องค์กรเสนอ จำนวน ๑๐ โครงการ มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ จำนวน ๑๐ โครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอชั้น ๒ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เลขานุการคณะกรรมการกรรมการโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน เสนอจำนวน ๒๒ โครงการ มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโครงการ ๒๒ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒๗,๔๖๗,๖๑๖ บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในที่ประชุม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่อำเภอปะเหลียน แบ่งออกเป็น ๑๑ ชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชนในกรอบวงเงินไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากการเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชน เพื่อจัดเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้ง และการมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชนในกรอบวงเงินไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากการเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชน เพื่อจัดเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้ง และการมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชนในกรอบวงเงินไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากการเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชน เพื่อจัดเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้ง และการมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร ณ วัดท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเฉพาะกิจสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอปะเหลียน นำโดยนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ ประธาน ศพก. นายสมพงษ์ คงเกลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน นายพรชัย ชั้นสกุล ผู้จัดการพรชัยฟาร์ม(ฟาร์มไก่ไข่) และชาวบ้านตำบลปะเหลียน ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนบูณระรำลึก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน ๒๔๗ คน มาทัศนศึกษาบูรณาการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยแบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็น ๕ ฐาน คือ ฐานที่ ๑ ฐานการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ ฐานที่ ๒ ฐานการเพาะเห็ด ฐานที่ ๓ ฐานการปลูกผักกางมุ้ง ฐานที่ ๔ ฐานการทำข้าวซ้อมมือด้วยข้าวไร่ และฐานที่ ๕ ฐานการผลิตปุ๋ยชีวภาพ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ อบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมที่ยั่งยืน มั่งคง สามารถนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรตามศักยภาพของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยมีเกษตรกร จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับเกษตรกรจากตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการสวนไม้ผล ณ สวนทองลิขิต ของนายบุญเชี่ยว ชัยเกษตรสิน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน มีการจัดการสวนที่ดี ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกันหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะเหลียน นำโดยนายสมนึก ธูปหอม ปลัดอาวุโสอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะ พูดคุย ตอบข้อซักถามแก่ชาวบ้าน และชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เลขานุการคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบลานเททะลายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบลานเทปาล์มน้ำมันระดับอำเภอครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการลานเท รับซื้อผลปาล์มทะลายสุกที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน กำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลานเทส่งผลปาล์มทะลายที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ที่ประชุมมีมติให้นัดประชุมผู้ประกอบการลานเทปาล์มและทีมรับจ้างตัดปาล์ม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการรับซื้อปาล์ม และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุกรายขึ้นทะเบียนเกษตรกร และสร้างความเข้าใจเรื่องการตัดปาล์มสุกที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับมอบปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี จำนวน ๔๐ กระสอบ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลเกาะสุกร จำนวน ๑๗ ราย พื้นที่ ๕๐ ไร่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ที่เรือตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนโดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานภาคี อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ โดยมีหน่วยงานชลประทาน ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดยกลุ่มอารักขาพืชให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรครากพืชในสวนยางพารา และสำนักงานประมงอำเภอปะเหลียนให้ความรู้เรื่อง การตลาด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม     

 วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปะเหลียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ราย ร่วมจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน บูรณาการร่วมกับโครงการตลาดเกษตรกร เป้าหมายเกษตรกรจากทุกอำเภอเข้าร่วม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และตลาดอื่นๆ ณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง ร่วมพบปะพูดคุย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการผลิตและมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผัก เพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) แก่สมาชิกกลุ่มปลูกผักตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท มีสมาชิก จำนวน ๕๓ ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๑ มิถุนายน พศ ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนางนิตยา จันทร์ประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางกันยารัตน์ ก้านจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววันสงกรานต์ ศรีเผือก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๘ ราย ในเรื่องการผลิตฮอร์โมนไข่ เพื่อเร่งการสร้างดอกสำหรับพืชไม้ผล และการทำไข่เค็มโดยวิธีการพอกดิน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนรู้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นายอนงค์ สมพงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผัก เพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) แก่สมาชิกกลุ่มปลูกผักบ้านทุ่งข่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท มีสมาชิก จำนวน ๒๘ รายเข้าร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในการนี้มีนางสาวสุมนรัตน์ ตรึกตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๐ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย โดยมี นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนางนิตยา จันทร์ประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาววันสงกรานต์ ศรีเผือก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำเต้าหู้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๘ ราย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผัก เพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) แก่สมาชิกกลุ่มฯ ที่ได้รับงบประมาณในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลปะเหลียน จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลูกผักหัวถนน, กลุ่มปลูกผักบ้านสามแยกหัวถนน และกลุ่มกองทุนรักการเกษตร โดยมีสมาชิกของกลุ่มฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนตำบลสร้างสุข และรับทราบแนวทางการจัดทำรายละเอียดของโครงการประชารัฐสร้างสุข สู่ตรังเมืองแห่งความสุข ตำบลสร้างสุข ๕ ดี ปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมจำนวน ๑๔ ราย เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนางานตามแผนพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา    อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับประมงอำเภอปะเหลียน ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งลงสู่คลองธรรมชาติ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว ณ บ้านหินคอกควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) โดยดำเนินการผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.) ในส่วนของตำบลปะเหลียน มีกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๕,๐๐๐ บาท (กลุ่มละ ๖๕,๐๐๐ บาท) โดยชี้แจงการทำสัญญายืมเงินระหว่าง ศบกต. กับกลุ่มฯ การจัดซื้อวัสดุต่างๆ การจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะเหลียน และคณะกรรมการกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) โดยดำเนินการผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.) ในส่วนของตำบลบางด้วนมีกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑ กลุ่ม จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท โดยชี้แจงการทำสัญญายืมเงินระหว่าง ศบกต. กับกลุ่มฯ การจัดซื้อวัสดุต่างๆ การจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางด้วน และสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักตำบลบางด้วน เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ติดตาม เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(ผึ้งโพรง) ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งเกษตรกรจะเลี้ยงผึ้งโพรงในกล่องลังไม้ที่ทำขึ้นเอง วางสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร และสร้างรางน้ำไว้ที่โคนเสา เพื่อป้องกันมดไต่ขึ้นไปรบกวน โดยจะวางไว้บริเวณสวนรอบๆ บ้าน ในการนี้ได้ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันกำจัดมดและแมลงศัตรูอื่นๆ ของผึ้งโพรงเพิ่มเติมแก่เกษตรกร เนื่องจากพบว่า กล่องลังบางอันที่มีผึ้งมาอาศัยอยู่แล้ว เริ่มมีมดเข้าไปรบกวน  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๕ -๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทุ่งรวง ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งมะขามป้อม และ ตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นำผลิตภัณฑ์ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรภาคใต้ ณ ลานหน้าห้างโรบินสันหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มปลูกผักตำบลบางด้วน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมการสนับสนุนการปลูกผัก เพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้เริ่มเตรียมการตามแผนการผลิตที่วางไว้ การจัดทำบัญชี และอื่นๆ เนื่องจากสำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาทมาแล้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐโมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลปะเหลียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน ๑๒ ราย อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรวมกลุ่มจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "๕ ประสาน (เกษตรกร ปราชญ์เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา) สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ                   อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสพบปะเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน และนายสมพงษ์ คงเกลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน กล่าวต้อนรับ ในการนี้มีเกษตรกร เข้าร่วมงาน จำนวน ๒๙๗ คน
ภายในงานมีสถานีเรียนรู้ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา จำนวน ๔ สถานี ได้แก่
สถานีที่ ๑ การจัดการดินและปุ๋ยในสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานีที่ ๒ การกรีดยางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสม
สถานีที่ ๓ โรครากยางพารา
สถานีที่ ๔ การสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา
และกิจกรรมการบริการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและภาคีเครือข่าย อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน และสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง พบปะ ชี้แจงการดำเนินงานของส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้ มีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะ พูดคุย และตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมเฉพาะกิจสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลทุ่งยาว ร่วมผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดสด ณ อาคารเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อนำไปสาธิตและแจกจ่ายแก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และบริการทางการเกษตร วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายสมนึก ธุปหอม ปลัดอาวุโสอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน (ชั้น ๒) เพื่อพิจารณาคำขอกู้ของเกษตรกรและผู้ยากจนจำนวน ๔ ราย ได้แก่
๑. นางสาวแววตา เศษสูง วงเงินกู้ ๒๔๓,๐๐๐ บาท
๒. นางโสพิศ บัวแก้ว วงเงินกู้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. นางเตือนจิต หวันสาหัส วงเงินกู้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. นางสาวกาญจนา ทองโอ วงเงินกู้ ๒๗๑,๔๐๐ บาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๔,๔๐๐ บาท
มติที่ประชุมได้มีการอนุมัติทั้ง ๔ ราย อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับอำเภอ และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วม ในส่วนของอำเภอปะเหลียน มีนายบุญเชี่ยว ชัยเกษตรสิน เป็นตัวแทนเกษตรผู้ปลูกไม้ผลเข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกขี้หนูในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งปลูกพริกขี้หนูประมาณ ๓,๐๐๐ ต้น ปัจจุบันให้ผลผลิต ๑๗-๒๐ กิโลกรัม/วัน จำหน่ายกิโลกรัมละ ๑๒๐-๑๕๐ บาท พบว่า เริ่มมีอาการโรคใบหงิก และโรคกุ้งแห้ง ซึ่งได้ชี้แจงสาเหตุ แนะนำวิธีการดูแลรักษา ป้องกันกำจัด ชนิดของสารกำจัดศัตรูพืช (หากจำเป็นต้องใช้) และสาธิตวิธีการทำและการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เลี้ยงปลากัดสวยงามเพื่อการค้า และเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน บ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานฯ นำโดยนางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ จังหวัดสงขลา ติดตามและสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน โดยสัมภาษณ์ปราชญ์ จำนวน ๑ ราย และเกษตรกร จำนวน ๔ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายจรัส บวชชุม หมู่ที่ ๘ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มปลูกผักตำบลบางด้วน ซึ่งได้รับงบอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท จากการสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมการปลูกผัก เพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจง และร่วมวางแผนการดำเนินงาน การจัดซื้อปัจจัยการผลิต และแผนการผลิต การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน ๕๒ ราย อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมเฉพาะกิจสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่จะจัดงานฯ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน บ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ และนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ ประธาน ศพก. อำเภอปะเหลียน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังวิเศษ บ้านเลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งในส่วนของอำเภอปะเหลียน จะจัดงานฯ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน บ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทีมเยี่ยมเยียนระดับอำเภอทีมที่ ๒ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visiting System (T&V System) ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกัน โดยใช้ชื่อ "กลุ่มส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านทุ่งปาหนัน" มีสมาชิก จำนวน ๑๐ ราย 
อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชน ในฐานะที่ปรึกษาองค์กรชุมชนตำบลท่าข้าม เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน และจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีผู้นำองค์กรชุมชนเข้าร่วม จำนวน ๑๔ คน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ เยี่ยมเยียนและร่วมประชุมกลุ่มส่งเสริมและอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยที่ประชุมมีมติให้มีการดำเนินการสอนการขยายพันธุ์พริกไทยแก่สมาชิกทุกคน และร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์และโลโก้สินค้า ให้มีความทันสมัย โดดเด่น และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ทางทีมฯ ได้แนะนำให้ใช้เครื่องตากพริกไทยแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทนการใช้ถาด เพื่อสามารถรองรับการผลิตและทำให้สินค้าได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยที่ประชุมได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะเหลียน ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านลำปลอก และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่ากอ นำโดยนายสมนึก ธูปหอม ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอปะเหลียน ร่วมต้อนรับนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในการเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านลำปลอก หมู่ที่ ๖ และกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่ากอ (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙) หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้ เกษตรอำเภอฯ ได้ร่วมตอบข้อซักถามในส่วนที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนเข้าไปให้คำปรึกษา และเกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)" ซึ่งเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นองค์พระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ตั้งแต่อดีตให้มีความเจริญรุ่งเรือง สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในทุกด้าน ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายสมนึก ธูปหอม ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง และนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และนางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็นวิทยากร อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง จำนวน ๑๕ คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน และโรงพยาบาลปะเหลียน มาให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน อย.และให้คำแนะนำขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานของ อย.รวมถึงคุณลักษณะของฉลากสินค้า เพื่อให้สินค้ามีมสูตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มฯตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูปวิสาหกิจขุมชน ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของกลุ่มต้องการจะปรับปรุงสินค้าในด้านบรรจุภัณฑ์ สำนักงานฯ จึงสนับสนุน บรรจุภัณฑ์เป็นถุงฟอยด์เมทัลไลท์หน้าใสหลังฟอยด์ขนาด ๙x๖ นิ้ว และถุงฟอยด์แบบซิปล๊อค มูลค่ารวม ๔๕,๐๐๐ บาท ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่ นายสุรินทร์ ศักดิ์ประชาวุฒิ เกษตรกรปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน หมู่ที่ ๘ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งประสบปัญหาต้นพริกไทยมีใบเน่า โดยเริ่มเน่าจากยอดลงมาเรื่อยๆ เกือบทั่วลำต้น นอกจากนี้ ยังทำให้ข้อต้นพริกไทยหลุด จนในที่สุดอาจทำให้ต้นพริกไทยตายได้ จากการสังเกตอาการเบื้องต้น พบว่า พริกไทยอาจเป็นโรคแอนแทรกโนสที่เกิดจากเชื้อรา เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศมีฝนตกชุก ทำให้มีอากาศชื้น เชื้อราจึงเข้าทำลายได้ง่าย พร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกัน กำจัด และมอบเชื้อราไตรเคอร์เดอม่าให้เกษตรกรนำไปใช้ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปะเหลียน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ รายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมการสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยร่วมในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปะเหลียน และได้ทำการแจ้งวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบถึงการประชุมของกลุ่มเกษตรกรฯและการประชุมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะเหลียน สรุป ตำบลปะเหลียน มีกลุ่มเกษตรกรฯ ที่ขอเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ กลุ่ม อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุน โดยมีสมาชิก ศดปช. เข้าร่วม จำนวน ๒๐ ราย และให้สมาชิกฯ นำตัวอย่างดินมาเพื่อฝึกตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม ด้วยชุดวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐ ราย ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านป่ากอ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์วัดลำปลอก หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒน์ พัฒนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามการคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผลระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผึ้ง) กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกร (ผึ้ง) เรื่องการล่อผึ้งเข้ารัง โดยมีนางสุนิดา สุวรรณหงส์ เป็นวิทยากร และเรื่องการแยกรังผึ้ง โดยมีนางสุจิตร ขาวดี เป็นวิทยากร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๔๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำโดยนางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" เพื่อขับเคลื่อนงาน ๕ ประสาน ได้แก่ เกษตรกร ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง มาให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ จังหวัดตรัง มาให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ และสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดตรัง มาให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ และการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน ๕๐ ราย อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๖-๙ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนโดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาว กฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยง      ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต/จังหวัด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรม  บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา มีการนำเสนอผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ/จังหวัด รับฟังการบรรยายการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP/Primary GMP อย. มาตฐานฮาลาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ช่องทางการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและเทคนิคการจัดเวทีชุมชน จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ บริเวณรอบนอกสำนักงานงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม กิจกรรม พัฒนาต่อยอดโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร การผลิต การตลาด แก่เกษตรกรชาวสวนยางประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร โดยมีเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน ๒๐ ราย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านลำปลอก หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแหลมสอม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท และการใช้เชื้อไตรโคเดอน์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช  อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะเหลียน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม


สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th