เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 2561
 • กุมภาพันธ์ 2561
 • มีนาคม 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้ นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวไร่กับกลุ่มปลูกข้าวไร่หนำ-สี-ซ้อมมือบ้านป่ากอ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ในการนี้มีผู้สื่อข่าวจากโมเดิร์นไนน์ ทีวี มาบันทึกเทปโทรทัศน์เกี่ยวกับ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มฯ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ประมาณ ๕๐ ไร่ ที่ปลูกแซมในสวนยางพาราที่มีอายุไม่เกิน ๓ ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้มีรายได้เสริมจากการขายข้าวไร่ และข้าวเม่า ไม่ต่ำกว่ารายละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเป็นการใช้พื้นที่อย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบตั้งบนดิน ของโรงรมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ จำกัด ณ ที่ทำการโรงรมฯ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมแปลงของนายสิทธิโชค กังแฮ เกษตรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ กล้วย สับปะรด และข้าวไร่ ในพื้นที่ขนาด ๑ ไร่ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายจรัส บวชชุม (Smart Farmer ) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหมอดินอาสาประจำตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสุโสะ เพื่อปรับปรุงคณะกรรมการบริหารศูนย์ชุดใหม่ และทบทวนการทำงานของ ศบกต.ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตรและสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดการ และจับพิกัด แปลงปาล์มน้ำมัน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๕๙ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ในศูนย์เรียนรู้ฯ โครงการสร้างศาลาเรียนรู้ ตามงบประมาณสนับสนุนจากกองสลาก ๑๕๐,๐๐๐ บาท การดำเนินงานโครงการ ๙ ๙๙๙ ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรยั่งยืน และโครงการส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายญันยงค์ ปล้องอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมพบปะ พูดคุยชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ในที่ประชุม ในการนี้ได้ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ฯ วางผังการสร้างศาลาเรียนรู้ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙       ณ หน้าตลาดเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า จำนวน ๑,๕๐๐ คน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๙ ๙๙๙ ตามรอยเท้าพ่อ อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมธารน้ำใจ ห่วงใย ดูแลกลุ่มชาวเขา ตระกูลศรีปะเหลียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฏร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางนิตยา จันทร์ประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ณ อาคารจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้ นางสาวกฤษพรณ์ จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจับพิกัดแปลงนาของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์นา หมู่ ๑๒ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายสมนึก ธูปหอม ปลัดอาวุโส นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสอบถามปัญหาการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีร้อยตำรวจโท วิชาญ ไชยเดช ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก และคณะครูให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน               โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  โดยมี     นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และนายทรงพล ศรีเทพ (เกษตรกรต้นแบบเครือข่ายศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน สถานีเพิ่มรายได้ เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า) สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อบรมให้ความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า แก่นักเรียนตามแผนบูรณาการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมแนะนำและฝึกการเปิดประชุมสภายุวเกษตรกรแก่สมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช และนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กิจกรรม: เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรการบริหารจัดการข้าว กิจกรรมย่อย: การปลูกพืชหลังนา เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ ราย และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กิจกรรม:ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้วิธีชีวินทรีย์ และนำนายทรงพล ศรีเทพ (เกษตรกรต้นแบบเครือข่ายศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน สถานีเพิ่มรายได้ เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า) สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มาให้ความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า แก่นักเรียนตามแผนบูรณาการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฏร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ณ ศูนย์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๕ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางด้วน เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน แผนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบางด้วน การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านส้มเฟือง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช และนางสาวกฤษณ์พร จงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปะเหลียน เพื่อชี้แจงการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน และการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน(หลังเก่า) จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายญันยงค์ ปล้องอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับอำเภอ (อำเภอปะเหลียน) เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ฯ ในการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายเรืองเดช นิเวศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มฯ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการใช้สารล่อฟีโรโมน และการใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัดด้วงแรดระยะตัวเต็มวัย และระยะเป็นตัวหนอนที่อยู่ในกองล่อ ตามมาตรการการจัดการปาล์มน้ำมันและมะพร้าว โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๙ ณ แปลงปาล์มน้ำมัน นายสมเกียรติ ใจสมุทร หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (มาตรการที่ ๔) โครงการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มจำหน่ายผลผลิตปลาทับทิม จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ให้กับพ่อค้ากลาง ซึ่งขายส่งราคากิโลกรัมละ ๘๕ บาท อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วย นางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การทำแผนพัฒนาของกลุ่ม และระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(บ้านหนองเจ็ดบาท) ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางด้วน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยประชาสัมพันธ์โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๙ และชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ ในที่ประชุม อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นำปราชญ์ชาวบ้านนายสมปอง ยอดเพชร มาให้คำแนะนำการจัดทำเตาเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมต้อนรับคณะทำงานเก็บข้อมูลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๙ กิจกรรมสมาชิกกลู่มยุวเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมี ร้อยตำรวจโทวิชาญ ไชยเดช ครูใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน พบปะ ร่วมแนะนำและฝึกการเปิดประชุมสภายุวเกษตรกร แก่กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำรวจความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและจัดทำผังแปลงของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและผู้นำชุมชน รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและจัดทำผังแปลงของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและผู้นำชุมชน รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมแนะนำและฝึกการเปิดประชุมสภายุวเกษตรกร แก่กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก และติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาววิไลวรรณ สีนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรระดับจังหวัด ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ โดยมีนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน "ตำบลสร้างสุข สู่ตรัง เมืองแห่งความสุข" ตำบลบ้านนา เพื่อสร้างพันธะสัญญาในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน การศึกษาดี รายได้ดี สุขถาพดี อาหารดีและ สังคมดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ Smart farmer เกษตรกรต้นแบบ นายจรัส บวชชุม บ้านห้วยน้ำตก หมู่ที่ ๘ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งปลูกพืชแบบผสมผสาน บนเนื้อที่ ๔ ไร่ ซึ่งมีกิจกรรมเด่น คือการปลูกและขยายพันธุ์พริกไทย พันธุ์ปะเหลียน ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี โดยมี เกษตรกรต้นแบบ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านให้การต้อนรับอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ Smart farmer เกษตรกรต้นแบบ นายนพเก้า ใจสมุทร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินการเกษตรแบบผสมผสาน มีกิจกรรมเด่นคือ การเลี้ยงชันโรง ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี โดยมี เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งยาว ผู้นำชุมชน และชาวบ้านให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้นำผู้สื่อข่าว มาบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ รอบภูมิภาค ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๔.๐๕-๑๔.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ทีวีดิจิตอลช่อง ๒)อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำผู้สื่อข่าวเข้าบันทึกเทปโทรทัศน์รายการรอบภูมิภาค ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๔.๐๕-๑๔.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ทีวีดิจิตอล ช่อง ๒) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้ มีเกษตรจังหวัดตรัง คณะครูและสมาชิกยุวเกษตรกรฯ ร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น กิจกรรมพืชผัก ไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ การเพาะเห็ดนางฟ้า การขยายพันธุ์พืช และการอนุรักษ์พันธุ์พืชประจำถิ่นอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ปลัดอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีคณะครูและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ให้โอวาสและมอบแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและผู้นำชุมชน รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ ณ มัสยิดหมู่ที่ ๑๒ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและจัดทำผังแปลงของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียนมอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จ.ตรังและสตูล หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายทางด้านวิชาการและเยี่ยมชมปาล์มแปลงใหญ่ของนายวิวัฒน์ ฮ่างเต็ก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.กาละเส อ.สิเกา จ.ตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถามแก่นางสาววิไลวรรณ สีนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ในการติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้    นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงโครงการขึ้นและปรับปรุงเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  แหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมจำนวน ๕๗ รายอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะครูวางแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรแก่นักเรียน และติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในฐานะเลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง ในการตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ จำนวน ๕ โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอปะเหลียน ศึกษาดูงานการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมัน (นายวารินทร์ ใจเกลี้ยง) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผสมปุ๋ยสั่งตัด ของสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองท่อม เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยนางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก) ส่วนอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่ออนุมัติเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน ๓ ราย วงเงินกู้ ๕๙๑,๔๐๐ บาท ซึ่งยอดรวมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในส่วนอำนาจของ อชก.ส่วนอำเภอปะเหลียน วงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันประชุม พิจารณาอนุมัติเงินกู้ ไปแล้ว ๗ ครั้ง จำนวน ๓๒ ราย วงเงินกู้รวม ๖,๕๕๓,๙๐๐ บาท ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำนางนิตยา จันทร์ประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กลุ่มฯดำเนินการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ขณะนี้เริ่มมีไก่จำหน่ายไก่ใน ๒ รูปแบบ คือ ไก่มีชีวิต กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท และไก่ชำแหละ กิโลกรัมละ ๑๔๐ บาท อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายสุพิท      จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง นายพัลลภ เงินทอง วุฒิอาสาธนาคารสมอง       นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะครูวางแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรแก่นักเรียน และติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน            ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่        ปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะเหลียน (ยางพารา) หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานเปิดงาน นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภออ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" และประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บ้านลำปลอก หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล ระดับจังหวัด การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) เกี่ยวกับปริมาณการผลิตไม้ผล และการกระจายการผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจรายอำเภอ ความต้องการของตลาด วิถีตลาดและการบริหารจัดการไม้ผล จังหวัดตรัง ปีการผลิต ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) หมู่ที ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีนายมานพ แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมให้ความรู้ในวันงานฯ เข้าร่วม อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ณ.ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีนางสาววิไลวรรณ สีนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรระดับจังหวัดร่วมชี้แจง และตอบข้อซักถาม อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะเหลียน ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง นำโดยนางสาวดวงใจ สีทองเที่ยง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ในการตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ในส่วนของตำบลปะเหลียนที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกสับปะรด สร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนนามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๕๔๖,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำนางนิตยา จันทร์ประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ โครงการปรับปรุงการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับงบอุดหนุน จำนวน ๑๗๖,๑๘๔ บาท อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม ณ สถานีอนามัยหนองเจ็ดบาท หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ และการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ยางพารา บ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนสำนักงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่     ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นำโดยนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอปะเหลียน ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอฯ ได้ชี้แจงเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปะเหลียน ณ ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ และการเตรียมงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ยางพารา บ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งยาว                    ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ในส่วนของตำบลทุ่งยาว จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองตำบลทุ่งยาว และโครงการศูนย์ผลิตกล้าและต้นพันธุ์พืชชุมชน และการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ยางพารา บ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน "ตำบลสร้างสุข     สู่ตรัง เมืองแห่งความสุข" ตำบลบางด้วน เพื่อสร้างพันธะสัญญาในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน การศึกษาดี รายได้ดี สุขถาพดี อาหารดีและ สังคมดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาระดับตำบลและอำเภอ แผนปฏิบัติงาน และข้อมูลความต้องการการสนับสนุนของศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา) หมู่ที ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังตำบลท่าพญา ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามโครงการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบประมาณ ๑,๐๕๑,๗๐๐ บาท ในการนี้มีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน กล่าวต้อนรับ นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน นำเสนอผลการดำเนินงานของอำเภอ และนายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ ที่ปรึกษากลุ่มฯ นำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายสุพิศ จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร และนางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาปะเหลียน อบรมเรื่องการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีและไม้ยืนต้น กิจกรรมเจ้าของสวนยางพาราระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต (หลักสูตรอาชีพเสริม) ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยวนโปะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและชีวิตประจำวัน แก่บุคลากรของเทศบาลตําบลท่าพญา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวดุษฎี เขน็ดพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดวัตถุประสงค์เพื่อให้มีภาคีเครือข่ายมีแผนการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลนมแม่ฯ โดยมีคณะทำงานจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ได้แก่ บุคคลสาธารณสุข, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พัฒนากรประจำตำบล, เกษตรประจำตำบล, อสม และแกนนำชุมชน รวมจำนวน ๑๔๐ คนเข้าร่วม อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (มาตรการที่ ๔) โครงการศูนย์ผลิตกล้าและต้นพันธุ์พืชชุมชน โดยกลุ่มปลูกผักเพื่อการค้าตำบลทุ่งยาว ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน จำนวน ๕๙๒,๕๙๙ บาท ณ ที่ทำการกลุ่มปลูกผักเพื่อการค้าตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังในการนี้มีสมาชิกกลุ่มให้การตอบรับ และชี้แจงการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสมาชิกยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ครูที่ปรึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติราษฎร์ และผู้นำชุมชน ร่วมปลูกถั่วเมล็ดแห้ง ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง (กิจกรรมแปลงผลิตพืช(ถั่วเมล็ดแห้ง)) พื้นที่ ๕ ไร่ ณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำในการวางกองล่อด้วงแรด ในสวนปาล์มน้ำมัน ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช กิจกรรมการจัดการด้วงแรดปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันแก่นายสุวัฒน์ ทองฤทธิ์ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน ๑๘ ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา นายสุพิศ จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง และคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (มาตรการที่ ๔) โครงการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตำบลท่าพญา โดยกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังตำบลท่าพญา ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน จำนวน ๑,๐๕๑,๗๐๐ บาท ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังในการนี้มีสมาชิกกลุ่มให้การตอบรับ และชี้แจงการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา นายสุพิศ จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง และคณะ ซึ่งติดตามคณะศึกษาดูงานไม้ผล ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รวมจำนวน ๓๐ คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ สวนผลไม้ของนายบุญเชี่ยว ชัยเกษตรสิน (สวนทองลิขิต) หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา และเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา นำโดยนายจตุรงค์ พรหมวิจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เพื่อติดตาม ประเมินผลการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (มาตรการที่ ๔) กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบางด้วน โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำบลบางด้วน     ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน จำนวน ๑,๔๐๖,๐๘๒ บาท ในการนี้มีนายพิพัฒน์ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายสวัสดิ์ พลสังข์ ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มให้การตอบรับ และตอบข้อซักถาม        ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามแหล่งผลิตสินค้าที่จำหน่ายในตลาดเกษตรกร ประสานงานสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาดูงานไม้ผล โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และติดตามการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรโครงการบริหารจัดการเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอปะเหลียน จ.ตรัง   อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน          พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานและมอบปัจจัยการผลิต (กิจกรรมแปลงผลิตพืช(ถั่วเมล็ดแห้ง)) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน          พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการ  ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและเคหกิจในชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน          พร้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ คงหนู ปศุสัตว์อำเภอปะเหลียน ติดตาม เยี่ยมชม และให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นเมืองตำบลทุ่งยาว โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยมีสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นเมือง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วย    นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกร (ยางพารา)       หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เกษตรกรต้นแบบประจำศูนย์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมจุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง และติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ "โครงการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน" หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานใน  พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง     ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ ๕ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย จำนวน ๕๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เกษตรกรต้นแบบประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ของโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง         ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ ๕ วันนี้ทีมวิทยากรจากโครงการชลประทานตรัง สำนักชลประทานที่ ๑๖ กรมชลประทาน มาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสาธิตวิธีทำขวดน้ำหยด แบบง่าย ซึ่งทุกคนสามารถนำกลับไปใช้ได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน "ตำบลสร้างสุข สู่ตรัง เมืองแห่งความสุข" ตำบลบางด้วน เพื่อสร้างพันธะสัญญาในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน การศึกษาดี รายได้ดี สุขถาพดี อาหารดีและ สังคมดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง เยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน และการจัดทำบัญชีของกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ อำเภอปะเหลียน ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ทุ่งยาว ปะเหลียน บางด้วน ท่าพญา และบ้านนา จำนวน ๑๐ โครงการ อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ ของโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง         ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ ๕ วันนี้ช่วงเช้า วิทยากรเกษตรกร นายไม ไกรสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม ปี ๒๕๕๒ มาชี้ทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จ ช่วงบ่าย วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง นายสนทยา หวานขัน มาให้ความรู้เรื่องการถอดรหัสข้อมูลดิน เคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ ของโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง   ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ ๕ ช่วงเช้าวิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง มาด้วยกัน ๒ ท่าน ได้แก่ คุณศุภลักษณ์ เจนจริยานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ มาบรรยายเรื่อง ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ   ต่อด้วยคุณพวงพิศ วสันตดิลก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ บรรยายเรื่อง การพัฒนาตลาดเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น บรรยากาศ ตลอดการบรรยาย ๓ ชั่วโมง เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการการตอบคำถาม มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย ช่วงบ่าย ทีมวิทยากรจากการยางแห่งประเทศไทย สาขาปะเหลียน ร่วมกับวิทยากรเกษตรกร คุณแสงจันทร์ ฮกเตี้ยว มาถ่ายทอดความรู้เรื่อง ดินและปุ๋ยยางพารา ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ ของโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง          ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ ๕ วันนี้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เรือเอกพัฒน์พงษ์ คงผลาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต ช่วงบ่าย วิทยากรเกษตรกรปนะจำศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นางเมตตา คงวิทยา มาให้ความรู้ และสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๙ ของโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง           ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ ๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วันนี้ ช่วงเช้า นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน มาให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ช่วงบ่าย นายสมนึก ธูปหอม ปลัดอาวุโสอำเภอปะเหลียน มาให้ความรู้เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ และวิทยากรจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายจิตร ทองขวิด มาให้ความรู้เรื่องสารสนเทศเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน         ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยนางสาววรรณธิดา เบญจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก) ส่วนอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙       เพื่ออนุมัติเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน ๘ ราย วงเงินกู้ ๑,๔๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งยอดรวมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในส่วนอำนาจของ อชก.ส่วนอำเภอปะเหลียน วงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันประชุม พิจารณาอนุมัติเงินกู้ ไปแล้ว ๖ ครั้ง จำนวน ๒๙ ราย วงเงินกู้รวม ๕,๙๖๒,๕๐๐ บาท ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ ๕ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการฯระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลารวม ๑๕ วัน                ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน ตลอดหลักสูตรจะมีหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ด้านต่างๆ แบ่งได้เป็น ๔ กลุ่มวิชา คือ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างโอกาสในการแข่งขัน เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งในการอบรมในวันแรก ให้ความรู้เรื่อง ชุมชนเข้มแข็งโดยวิถีสหกรณ์ วิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งยาว เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมช   เพื่อบรรเทาภัยแล้ง      ปี ๒๕๕๘/๕๙ ในส่วนของตำบลทุ่งยาว จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองตำบลทุ่งยาว และโครงการศูนย์ผลิตกล้าและต้นพันธุ์พืชชุมชน นอกจากนี้ได้ชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกร การจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร ยางพาราและปาล์มน้ำมัน และตรวจสอบแปลงยางพาราที่เป็นโรครากขาว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกรจังหวัดตรัง ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ในส่วนอำเภอปะเหลียน จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
โครงการศูนย์ผลิตกล้าและต้นพันธุ์พืชชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งยาว
โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลทุ่งยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำบลบางด้วน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางด้วนอ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th