เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 2561
 • กุมภาพันธ์ 2561
 • มีนาคม 2561


แผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ปี ๒๕๖๐


 


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นำโดยนายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และศูนย์เครือข่าย โดยมีนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เกษตรกรต้นแบบ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและพาชมกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประเมินหมู่บ้าน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และประชุมตามโครงการเสริมสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหน้าลา หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และนายธารสวาส พิมเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนาแปลงแปลงใหญ่ข้าว จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการรับรู้การทำนาแปลงใหญ่ วางแผนการดำเนินการผลิตข้าว จัดตั้งกลุ่มบริหารนาแปลงใหญ่ โดยเชิญหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพบปะและมอบนโยบายผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๑ ให้ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา และร่วมตอบข้อซักถามปัญหาด้านการเกษตร อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ และประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ร่วม​ประชุมคณะกรรมการ​เครือข่าย​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ และคณะ​กรรม​การ​เครือ​ข่า​ยแปลง​ใหญ่​จังหวัดตรัง​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​ตรัง​ โดยมีนายสมชาย บริพันธ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประเมินหมู่บ้าน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และประชุมตามโครงการเสริมสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองเจ็ดบาท หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชมการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทย นิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) โดยมีปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับชม ณ ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เตรียมความพร้อมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และร่วมวางแผนการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visiting System) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยในที่ประชุมได้แนะนำข้าราชการที่บรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางประภา ว่องทั่ง และนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอ​ปะเหลียน โดยนาย​ประเสริฐ โมรา เกษตร​อำเภอ​ปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้า​หน้าที่​ ให้การ​ต้อนรับ​ คณะติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ นำโดยนายประมวล โอบอ้อม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนในประเด็น การบริหารสำนักงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) Smart Farmer การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน) งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การวาดแปลง การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล และงานสถาบัน​เกษตร​กร​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ปะเหลียน​ จังหวัด​ตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ มีนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน ร่วมพบปะ พูดคุย มอบนโยบายการทำงาน การบูรณาการงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และเยี่ยมเยียนเกษตรกรพื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเคหกิจในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th