เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 2561
 • กุมภาพันธ์ 2561
 • มีนาคม 2561


แผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ปี ๒๕๖๐


 


วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ระดับเขต ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาอ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร และนายบุญส่ง เพ็ชรเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM ณ บ้านญวนโปะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชนแหลมสอม และคณะกรรมการกลุ่ม ร่วมต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการสร้างโรงเรือนผลิตพันธุ์พืชเพื่อปลูกตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวกานต์พิชชา หนูจบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีการสาธิตการทำกล้วยฉาบ ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มฯ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชนทุ่งยาว และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว ร่วมต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการฟาร์มชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวกานต์พิชชา หนูจบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ โดยในช่วงเช้าทางคณะฯ ได้เข้าพบนายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอปะเหลียน เพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมทั้งหมดของอำเภอปะเหลียน อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะติดตามงานเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ นำโดยนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่ากอ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยทางกลุ่มได้ทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า และเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มฯ เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (มาตรการที่ ๔) อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑) กิจกรรม ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและเชื่อมโยงการตลาด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน ๖๐ ราย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งยาว (อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสภานีพัฒนาที่ดินตรัง มาให้ความรู้และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีภาพ แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนโดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านปากแคลง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด นำโดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านปากแคลง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยทางกลุ่มฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโค ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฏร์ประชาบำรุง บ้านเจ้าพะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มฯ ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนและติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อ ตำบลทุ่งยาว โดยกลุ่มเกษตรเดินตามรอยเท้าพ่อตำบลทุ่งยาว ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการฟาร์มชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ กลุ่มฯ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงนี้มีกิจกรรมที่ให้ผลผลิต ได้แก่ การปลูกพืชผัก การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และไก่ไข่ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา ในส่วนของปลามีการเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปเป็นปลาส้ม ซึ่งผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านปากแคลง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโค ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว โดยมีนายเกรียงไกร บวชชุม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับ และชี้แจงการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบล นำโดยนางสมหมาย อังศุศตพรรษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบปัจจัยการผลิตไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๑๐ ตัว ข้าวเปลือกสำหรับเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๒ กระสอบ(๕๐ กิโลกรัม)/ราย แก่เกษตรกร จำนวน ๒๕ ราย ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง ด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นายสมนึก สมเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนแหลมสอม ณ ที่ทำการกำนันตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th