เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2561
 • พฤศจิกายน 2561
 • ธันวาคม 2561
 • มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม 2562

 


วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อประชุมทีมงานสำนักงานในการทบทวนผลการดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฏร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อร่วมกับคณะครูฯ วางแผนจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน โดยไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และวางแผนอบรมให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน และจัดทำเวทีชุมชนเพื่อทำแผนความต้องการของเกษตรกร ตามกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ จำนวน ๒๐ ราย ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการเลี้ยงไก่ไข่ และปลูกมะเขือ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณีแข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแพะขุนเพื่อจำหน่าย ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านคลองแร่ ชุมชนลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๓,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมเลี้ยงแพะขุน โดยสมาชิกกลุ่มฯ ได้ช่วยกันปรับปรุงและซ่อมแซมคอกแพะเก่า และนำงบประมาณที่ได้รับไปจัดซื้อลูกแพะ และสมาชิกได้จัดเวรหมุนเวียนกันดูแลให้อาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นหญ้า หรือใบไม้บางชนิด สลับกับอาหารอัดเม็ด ซึ่งคาดว่า จะเริ่มจำหน่ายแพะรุ่นแรกในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยนางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอปะเหลียน (ชั้น๒) เพื่อพิจารณาคำขอกู้ของเกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑.นายจตุรงค์ ธรรมอักษร วงเงินกู้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.นางสาวเจียม จ่าไทร วงเงินกู้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓.นางรัตน์ เกลี้ยงประไพ วงเงินกู้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท มติที่ประชุมอนุมัติ ๒ ราย คือ ๑.นายจตุรงค์ ธรรมอักษร วงเงินกู้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.นางรัตน์ เกลี้ยงประไพ วงเงินกู้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาทานเพิ่มเติม


วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปะเหลียน ผู้นำชุมชน และประชาชน จิตอาสาเข้าร่วม อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน และนายประสิทธิ์ ทองขาว เกษตรอำเภอย่านตาขาว แนะนำขั้นตอนและวิธีการผสมเทียมสุกร แก่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งทางกลุ่มได้รับงบประมาณอุดหนุน จำนวน ๔๒,๘๐๐ บาท จากโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกแตงโมและผักปลอดภัยจากสารพิษ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มส่งเสริมการปลูกแตงโมและผักปลอดภัยจากสารพิษ ชุมชนเกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมการปลูกแตงโมและผัก ซึ่งคาดว่า จะเริ่มจำหน่ายผลผลิตรุ่นแรกในช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ในพื้นที่ตำบลเกาะสุกร มาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๕ ไร่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมทั้งลงพื้นที่จับพิกัดแปลงที่เข้าร่วมโครงการ  อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มเลี้ยงปลาดุกหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งมะขามป้อม (กิจกรรมเลี้ยงกบ) ชุมชนทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๒,๙๓๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงกบ โดยทางกลุ่มฯ นำงบประมาณที่ได้รับมาปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อซีเมนต์เก่า ขนาด ๒x๔ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ซึ่งเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาดุก มาเลี้ยงกบ บ่อละ ๑,๐๐๐ ตัว รวม ๔,๐๐๐ ตัว ซึ่งคาดว่า จะเริ่มจำหน่ายผลผลิตรุ่นแรกในช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า และทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม


 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการผลไม้จังหวัดตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายมานิตย์ สุวรรณรัตน์) ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการสวนผลไม้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการผลผลิตผลไม้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th