เกษตรอำเภอ

 นายประเสริฐ โมรา

เกษตรอำเภอปะเหลียน

เมนู

 • หน้าหลัก

 • โครงสร้างและอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาการเกษตร
 • แผนที่ Zoning

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • รายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประจำเดือนสำนักงาน

 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 2561
 • กุมภาพันธ์ 2561
 • มีนาคม 2561

 


วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มสบู่สมุนไพร ชุมปะเหลียน ๒ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมผลิตสบู่สมุนไพรสกัดจาก เปลือกมังคุด ขมิ้น มะขาม ฟักข้าวซึ่งหาได้ในท้องถิ่น ผสมน้ำผึ้ง ชนิดก้อน ก้อนละ ๕๐ กรัม ราคา ๓๕ บาท โดยเฉลี่ยทางกลุ่มผลิต จำนวน ๑๐๐ ก้อน/สัปดาห์ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๒ โครงการย่อย ได้แก่ การจัดสินเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการจ่ายค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไม่เกินครัวเรือนละ ๑๒ ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่เกินครัวเรือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ในพื้นที่ตำบลเกาะสุกร ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายถาวร ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมชี้แจง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรกรเพาะเห็ดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดตำบลทุ่งยาว ชุมชนทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๒,๘๕๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ในโรงเรือน ขนาด ๓x๖ เมตร จำนวน ๑,๐๐๐ ก้อน ผลผลิตเฉลี่ย ๗๐-๙๐ กิโลกรัม/สัปดาห์ จำหน่ายกิโลกรัมละ ๖๐ บาท ปัจจุบันกลุ่มฯ เพิ่มกิจกรรมการเพาะเห็ดโคนน้อย จำนวน ๒๐๐ ก้อน เพิ่งเริ่มให้ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ๒ กิโลกรัม/วัน จำหน่ายกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสุโสะ ที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ในฐานะคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงพื้นที่ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน นายบุญลือ จันทรังสิกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกแต้ว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน ส่งมอบปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยเคมี) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โครงการตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดครัง จำนวน ๒๕ ไร่ โดยส่งมอบปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมี สูตร ๑๖-๒๐-๐ จำนวน ๓๐ กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยเคมี สูตร ๔๖-๐-๐ จำนวน ๑๐ กิโลกรัม/ไร่  อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยนางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับนายนรัญจ์ โกศลเวช หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขตภาคใต้ พร้อมด้วยคณะ และร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร กิจกรรมแปรรูปปลาดุกเป็นปลาดุกร้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ โดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาดุก กระบวนการแปรรูปเป็นปลาดุกร้า หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices:GMP) รวมไปถึงการทำบัญชี และการจำหน่าย โดยกำหนดเป็นหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต  อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางสาวปราณี แข็งแรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และส่งมอบโดโลไมต์ แก่สมาชิกฯ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน โดยนายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้นางประภา ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ระดับชุมชน ชุมชนปะเหลียน ๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปลาดุกเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกลุ่มเลี้ยงปลาดุก ชุมชนปะเหลียน ๑ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7528-9393

E-mail trang_palian@doae.go.th